Tổ Văn phòng

THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Chức vụ Nữ Ngày sinh Quê quán
1   Đào Thị Nguyệt Tổ trưởng x 01/05/1962 Thái Bình
2   Phạm Trần Bảo Hân Kế toán x 05/11/1983 Cà Mau
3   Châu Thị Thu Thủy Văn Thư x 28/08/1982 Bạc Liêu
4   Trần Thị Hà Phương Thư viện x 23/12/1984 Hà Nam
5   Huỳnh Ngọc Yến Thư viện x 06/13/1905 Cà Mau
6   Bùi  Thị Thu Oanh Thư viện x 09/11/1974 Bến Tre
7   Nguyễn Hồng Tươi Y tế x 10/11/1983 Cà Mau
8   Nguyễn Văn Quý Bảo vệ   05/12/1968 Cà Mau
9 Đặng Phước Thể Bảo vệ   15/07/1963 Nghệ An
10 Trương Tuấn Kiệt Bảo vệ     Cà Mau